John Grisham

John Grisham

240 books

The Firm

by John Grisham

3.99 of 528,401

The Client

by John Grisham

3.98 of 343,690

The Pelican Brief

by John Grisham

3.97 of 314,653

The Runaway Jury

by John Grisham

3.97 of 236,349

The Rainmaker

by John Grisham

3.92 of 148,762

The Chamber

by John Grisham

3.77 of 111,474

The Partner

by John Grisham

3.90 of 96,629

The Testament

by John Grisham

3.84 of 90,674

The Street Lawyer

by John Grisham

3.82 of 90,782

The Brethren

by John Grisham

3.72 of 76,860

The Broker

by John Grisham

3.78 of 73,572

The Racketeer

by John Grisham

3.80 of 71,885

The Last Juror

by John Grisham

3.86 of 69,956

The King of Torts

by John Grisham

3.67 of 68,098

A Painted House

by John Grisham

3.68 of 67,659

Gray Mountain

by John Grisham

3.54 of 66,098