Tam, gdzie czyha Cthulhu. O przestrzeni naznaczonej w prozie H. P. Lovecrafta

Tam, gdzie czyha Cthulhu. O przestrzeni naznaczonej w prozie H. P. Lovecrafta

Publication Date: 1999

Publisher: Gdański Klub Fantastyki

Pages: 74

Authors: Daniel Misterek, Rafał Gosieniecki

5.00 of 1

Download PDF

Download ePub

Spis tre­ści:

Roz­dział 1: Zanim nad­szedł Love­craft, stra­szyło już pół­tora wieku, czyli krótka histo­ria powie­ści grozy od początku XX stulecia
Roz­dział 2: Desa­kra­li­za­cja sacrum, czyli prze­strzeń w kla­sycz­nej lite­ra­tu­rze grozy wobec kulturowo-archetypicznych wzo­rów doświad­cza­nia przestrzeni
Roz­dział 3: Samot­ność w Pro­vi­dence, czyli krótka histo­ria twór­czo­ści Howarda Phil­lipsa Love­cra­fta, wraz z jej oddźwię­kiem za gra­nicą i w Polsce
Roz­dział 4: Tam, gdzie pada “blady strach”, czyli różne typy prze­strzeni “nazna­czo­nej” w pro­zie Howarda Phil­lipsa Lovecrafta
Zakoń­cze­nie
Biblio­gra­fia
Where Cthulhu Lies in Wait (Sum­mary in English)
Krzysz­tof Abri­szew­ski, Hor­ror i filo­zo­fia albo do czego może słu­żyć Lovecraft

Uwagi: Więk­szość ksią­żeczki zaj­muje tytu­łowa praca Daniela Misterka, absol­wenta filo­lo­gii pol­skiej na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, oparta na tekście jego pracy magi­ster­skiej. Jak wska­zuje pod­ty­tuł, jest to ana­liza miejsc akcji utwo­rów Love­cra­fta, głów­nie od strony kul­tu­ro­wej. W pracy Misterka zna­la­zło się rów­nież miej­sce na krót­kie przed­sta­wie­nie histo­rii opo­wie­ści grozy oraz omó­wie­nie roz­woju pośmiert­nej sławy HPL-a. Książka Tam, gdzie czyha Cthulhu zawiera ponadto krótki arty­kuł Krzysz­tofa Abri­szew­skiego z Insty­tutu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu, który ana­li­zuje dzieła Love­cra­fta od strony filozoficznej.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share