ది లాస్ట్ లెక్చర్ (The Last Lecture)

ది లాస్ట్ లెక్చర్ (The Last Lecture)

Publication Date: 2008

Publisher: అభ్యుదయ రచయితల సంఘం (Abhyudaya Rachayitala Sangham)

Pages: 239

Format: Paperback

Author: ర్యాండి పౌష్ (Randy Pausch)

4.00 of 1

Download PDF

Download ePub

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share